مشاوره در نو سازی

این گروه قادر به طراحی نقشه های فنی جهت احداث کارخانجات صنایع غذایی و همچنین طراحی نقشه های تاسیسات و برآورد نیازهای وابسته به آن جهت طرح اجرایی و همچنین طراحی و مشاوره در جهت احداث سردخانه های نگهداری بوده و هرگونه همکاری را با صنعتگران محترم در جهت اخذ مجوزها و مدارک در ابتدا ی اجرای طرح  تا هنگام بهره براری موفق را انجام می دهد .